September, 2019 - Q3

Download XBRL Files: Liqt-20190630.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

liqt-20190930.xml – Instance Document
liqt-20190930.xsd – Schema Document
liqt-20190930_cal.xml – Calculation Linkbase
liqt-20190930_def.xml – Definition Linkbase
liqt-20190930_lab.xml – Label Linkbase
liqt-20190930_pre.xml – Presentation Linkbase

June, 2019 - Q2

Download XBRL Files: Liqt-20190630.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

liqt-20190630.xml – Instance Document
liqt-20190630.xsd – Schema Document
liqt-20190630_cal.xml – Calculation Linkbase
liqt-20190630_def.xml – Definition Linkbase
liqt-20190630_lab.xml – Label Linkbase
liqt-20190630_pre.xml – Presentation Linkbase

MARCH, 2019 - Q1

Download XBRL Files: Liqt-20190331.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

liqt-20190331.xml – Instance Document
liqt-20190331.xsd – Schema Document
liqt-20190331_cal.xml – Calculation Linkbase
liqt-20190331_def.xml – Definition Linkbase
liqt-20190331_lab.xml – Label Linkbase
liqt-20190331_pre.xml – Presentation Linkbase

December, 2018 - FY2018

Download XBRL Files: Liqt-20181231.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20181231.xml – Instance Document
LiqT-20181231.xsd – Schema Document
LiqT-20181231_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20181231_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20181231_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20181231_pre.xml – Presentation Linkbase

September, 2018 - Q3

Download XBRL Files: Liqt-20180930.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20180930.xml – Instance Document
LiqT-20180930.xsd – Schema Document
LiqT-20180930_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20180930_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20180930_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20180930_pre.xml – Presentation Linkbase

JUNE, 2018 - Q2

Download XBRL Files: Liqt-20180631.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20180631.xml – Instance Document
LiqT-20180631.xsd – Schema Document
LiqT-20180631_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20180631_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20180631_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20180631_pre.xml – Presentation Linkbase

MARCH, 2018 - Q1

Download XBRL Files: Liqt-20180331.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20180331.xml – Instance Document
LiqT-20180331.xsd – Schema Document
LiqT-20180331_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20180331_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20180331_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20180331_pre.xml – Presentation Linkbase

DECEMBER, 2017 - FY2017

Download XBRL Files: Liqt-20171231.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20171231.xml – Instance Document
LiqT-20171231.xsd – Schema Document
LiqT-20171231_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20171231_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20171231_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20171231_pre.xml – Presentation Linkbase

SEPTEMBER, 2017 - Q3

Download XBRL Files: LiqT-20170930.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20170930.xml – Instance Document
LiqT-20170930.xsd – Schema Document
LiqT-20170930_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20170930_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20170930_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20170930_pre.xml – Presentation Linkbase

June, 2017 - Q2

Download XBRL Files: Liqt-20170630.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20170630.xml – Instance Document
LiqT-20170630.xsd – Schema Document
LiqT-20170630_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20170630_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20170630_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20170630_pre.xml – Presentation Linkbase

March, 2017 - Q1

Download XBRL Files: Liqt-20170331.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20170331.xml – Instance Document
LiqT-20170331.xsd – Schema Document
LiqT-20170331_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20170331_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20170331_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20170331_pre.xml – Presentation Linkbase

December, 2016 - FY2016

Download XBRL Files: LiqT-20161231.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20161231.xml – Instance Document
LiqT-20161231.xsd – Schema Document
LiqT-20161231_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20161231_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20161231_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20161231_pre.xml – Presentation Linkbase

September, 2016 - Q3

Download XBRL Files: LiqT-20160930.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20160930.xml – Instance Document
LiqT-20160930.xsd – Schema Document
LiqT-20160930_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20160930_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20160930_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20160930_pre.xml – Presentation Linkbase

June, 2016 - Q2

Download XBRL Files: Liqt-20160630.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20160630.xml – Instance Document
LiqT-20160630.xsd – Schema Document
LiqT-20160630_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20160630_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20160630_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20160630_pre.xml – Presentation Linkbase

March, 2016 - Q1

Download XBRL Files: Liqt-20160331.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20160331.xml – Instance Document
LiqT-20160331.xsd – Schema Document
LiqT-20160331_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20160331_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20160331_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20160331_pre.xml – Presentation Linkbase

December, 2015 - FY2015

Download XBRL Files: LiqT-20151231.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20151231.xml – Instance Document
LiqT-20151231.xsd – Schema Document
LiqT-20151231_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20151231_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20151231_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20151231_pre.xml – Presentation Linkbase

September, 2015 - Q3

Download XBRL Files: LiqT-20150930.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20150930.xml – Instance Document
LiqT-20150930.xsd – Schema Document
LiqT-20150930_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20150930_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20150930_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20150930_pre.xml – Presentation Linkbase

June, 2015 - Q2

Download XBRL Files: LiqT-20150630.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20150630.xml – Instance Document
LiqT-20150630.xsd – Schema Document
LiqT-20150630_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20150630_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20150630_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20150630_pre.xml – Presentation Linkbase

March, 2015 - Q1

Download XBRL Files: LiqT-20150331.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20150331.xml – Instance Document
LiqT-20150331.xsd – Schema Document
LiqT-20150331_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20150331_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20150331_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20150331_pre.xml – Presentation Linkbase

December, 2014 - FY2014

Download XBRL Files: LiqT-20141231.zip

The Downloaded Folder will contain the following files

LiqT-20141231.xml – Instance Document
LiqT-20141231.xsd – Schema Document
LiqT-20131231_cal.xml – Calculation Linkbase
LiqT-20141231_def.xml – Definition Linkbase
LiqT-20141231_lab.xml – Label Linkbase
LiqT-20141231_pre.xml – Presentation Linkbase

IR Contacts

DENMARK

LiqTech International A/S
Industriparken 22C
DK-2750 Ballerup
Denmark

Phone: 0045 4498 6000

Fax: 0045 4498 6061
E-mail: info@liqtech.com

USA

Robert Blum, Managing Partner
Lytham Partners, LLC
3800 N. Central Ave.
Suite 750
Phoenix, AZ 85012, United States

Phone: 602-889-9700
E-mail: LIQT@lythampartners.com